Reklamace

PREAMBULE 

Reklamační řád účelně upřednostňuje postup kupujícího a prodávajícího v případě, že přes veškeré úsilí prodávajícího o zachování vysoké kvality nabízeného zboží a služeb vznikne na straně kupujícího oprávněný důvod k uplatňování práv z odpovědnosti za vady prodaného zboží. Prodávající je firma David Rauscher- RK Cyklos,Jiráskova 49. 602 00 Brno, IČO 61424731, DIČ CZ7503243968. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Firma je registrována u Magistrátu města Brna - živnostenský úřad č.j.MMB/0445619/2011 , sp.zn.ZU/MMB/0443897/2011

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE 

Posláním společnosti je poskytnout zákazníkům kvalitní a pestrou nabídku zboží včetně souvisejících profesionálních služeb k zajištění spokojenosti kupujícího.

Vyskytne - li se u zakoupeného zboží vada, je zájmem prodávajícího poskytnout kupujícímu takové služby, aby tato byla v nejkratší době odstraněna, či záležitost kupujícího jinak vyřešena.

Za vadu však nelze považovat změnu vlastností zboží, která nastala v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení, nesprávného používání, přetěžování, nedostatkem péče nebo vlivem nesprávného zásahu.

Kupující uplatňuje reklamaci v prodejně, v níž bylo zboží zakoupeno osobně, nebo zasláním prostřednictvím třetí osoby – viz. bod ZASLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn.,že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

Pověřený pracovník prodejny přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

O reklamaci rozhoduje vedoucí prodejny, nebo jím pověřený pracovník většinou ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než třicet dnů, nedohodnou - li se strany jinak.

LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

Základní podmínkou reklamace je, aby byla uplatněna v zákonem stanovené záruční době, t.j. do 24 měsíců ode dne převzetí zboží, pokud není v záručním listě vyznačena záruka delší.

Kupující uplatní reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co se vada projevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může znamenat znemožnění odstranění vady a jeho další znehodnocení a proto může být důvodem k zamítnutí reklamace.

Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

Vyřídí-li se reklamace kupujícího opravou zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění práva na odstranění vady do doby, kdy je kupující povinen po skončení opravy je převzít. Vyřídí- li se reklamace kupujícího výměnou vadného zboží za nové, běží na nové zboží nová záruční lhůta ode dne převzetí.

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

1.Jde - li o vadu odstranitelnou, může kupující zásadně požadovat: 

- bezplatné odstranění vady 

- nebylo - li zboží ještě použito, výměnu zboží, nebo týká - li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled a funkčnost zboží ( zboží po opravě je ve shodě s kupní smlouvou ). 

Jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě zboží řádně užívat, může požadovat výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace nejméně tři odstranitelné vady. 

Reklamace jízdních kol mají vždy charakter odstranitelné vady, která je řešena výměnou součásti nebo odborným seřízením. U jízdních kol nejsou za vadu považovány změny vlastností způsobené záběhem a odstraněné odborným seřízením.

2.Jde - li o vadu neodstranitelnou, může kupující požadovat: 

- výměnu zboží 

- odstoupení od kupní smlouvy v případě, že charakter neodstranitelné vady brání užívání věci jako věci bez vady 

- přiměřenou slevu z kupní ceny zboží v případě, že charakter neodstranitelné závady nebrání užívání věci jako věci bez vady ( např. vady estetické, vzhledu apod.)

ZASLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ 

Zasílá-li kupující reklamované zboží prodávajícímu prostřednictvím třetí osoby (např. Česká Pošta, …), počíná si kupující ve vlastním zájmu tak, aby zboží bylo zabaleno takovým způsobem, aby nemohlo být při přepravě poškozeno.

Dříve než nám zboží zašlete, kontaktujte nás prostřednictvím emailu , nebo telefonicky: 541219182. 

Adresa pro zasílání zboží je: 

RK Cyklos

David Rauscher 

Jiráskova 49

602 00 Brno

 

Vyřizování reklamací nezpoplatňujeme, reklamované zboží kupujícímu vždy zasíláme zpět bezplatně.

POSKYTNUTÍ SLEVY 

Reklamaci zboží s vadou odstranitelnou může prodávající, souhlasí - li s tím kupující, vyřídit poskytnutím slevy, jejíž výše je úměrná nákladům spojeným se zabezpečením opravy.

PREVENCE A SLUŽBY 

1.Základní podmínkou zachování funkčnosti zboží je řádná prevence kupujícího. Ta začíná výběrem a užíváním vhodného druhu zboží odpovídajícího sledovanému účelu použití a pokračuje nezbytnou péčí a údržbou.

2.Za účelem správného výběru typu zboží poskytuje prodávající poradenskou činnost prostřednictvím svého personálu.

3.K zajištění řádné péče a údržby slouží různé přípravky a čistící prostředky nabízené naší firmou.

4.V případě, že prodávající je nucen reklamaci kupujícího zamítnout jako neoprávněnou, může s kupujícím dohodnout poskytnutí služby v podobě vhodného opatření ( opravy) k zachování (prodloužení) životnosti a funkčnosti zboží.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnešním dnem.

 

V Brně, dne 3.1.2011                                    David Rauscher